BRANDSKYDDS-

SAMORDNARUTBILDNING

BRANDSKYDDS-
SAMORDNARUTBILDNING

Utbildningen riktar sig till dig som har ansvar för att rådgiva och stödja brandskyddsombud och chefer i frågor som rör brandsäkerhet, och som behöver fördjupa din kunskap och kompetens inom området.

 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en djup förståelse för brandskydd inom sjukvården, inklusive byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och hantering av brandfarliga varor. Utbildningen är utformad för att skapa en gemensam plattform för organisationens brandskyddsarbete. Deltagarna får en solid grund att stå på och verktyg för att utveckla en enhetlig och samordnad strategi för brandskydd inom sin verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som har ansvar för att rådgiva och stödja brandskyddsombud och chefer i frågor som rör brandsäkerhet, och som behöver fördjupa din kunskap och kompetens inom området.
 
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en djup förståelse för brandskydd inom sjukvården, inklusive byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete och hantering av brandfarliga varor. Utbildningen är utformad för att skapa en gemensam plattform för organisationens brandskyddsarbete. Deltagarna får en solid grund att stå på och verktyg för att utveckla en enhetlig och samordnad strategi för brandskydd inom sin verksamhet.

Programmet är uppdelad i fem block. Varje block består av förberedelser, en fysisk träff med de andra deltagarna samt reflektions- och inläsningsmaterial. Lärarens roll är att både öka kunskapen inom det specifika ämnet, liksom att leda en diskussion om specifika utmaningar som finns i verksamheterna kopplade till ämnet. På så sätt leder utbildningen till kunskapsbyggande, erfarenhetsbyte och nätverkande.

Upplägget skräddarsys efter verksamhetens behov.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

  • Stötta chefer i att leda och organisera brandskyddsarbetet
  • Rådge och stötta brandombud och medarbetare i brandskyddsfrågor
  • Initiera och följa upp brandsäkerhetskontroller
  • Följa upp brandtillbud/avvikelser med verksamhet, hyresvärd och Räddningstjänst
  • Delta vid tillsyn från Räddningstjänsten samt vid behov initiera förändringar i brandskyddet

Programmet är uppdelad i fem block. Varje block består av förberedelser, en fysisk träff med de andra deltagarna samt reflektions- och inläsningsmaterial. Lärarens roll är att både öka kunskapen inom det specifika ämnet, liksom att leda en diskussion om specifika utmaningar som finns i verksamheterna kopplade till ämnet. På så sätt leder utbildningen till kunskapsbyggande, erfarenhetsbyte och nätverkande.

Upplägget skräddarsys efter verksamhetens behov.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

  • Stötta chefer i att leda och organisera brandskyddsarbetet
  • Rådge och stötta brandombud och medarbetare i brandskyddsfrågor
  • Initiera och följa upp brandsäkerhetskontroller
  • Följa upp brandtillbud/avvikelser med verksamhet, hyresvärd och Räddningstjänst
  • Delta vid tillsyn från Räddningstjänsten samt vid behov initiera förändringar i brandskyddet

1. Brandsskyddssamordnarrollen
Ger deltagarna förståelse för brandrisker och konsekvenser av brand i sjukhusmiljö, samt ger en förståelse för brandskyddsledarnas roll och hur man kan bidra till att förebygga och begränsa brand.

2. Byggnadstekniskt brandskydd
Ger deltagarna förståelse för kraven på byggnadstekniskt brandskydd utifrån verksamhetens perspektiv. Fokus läggs främst på de delar av brandskyddet som verksamheten kommer i kontakt med, och som de behöver känna till för att hålla sig själva och lokalerna säkra.

3. Systematiskt brandskyddsarbete
Ger deltagarna förståelse för vikten att förebygga att brand uppstår och hur detta ska göras inom regionen, samt kraven på att utarbeta och öva in rutiner för agerande vid en brandsituation.

4. Brandfarlig vara
Ger deltagarna förståelse för vikten av att hantera brandfarliga varor på rätt sätt, hur man konkret kan gå till väga för att hantera dem säkert inom regionen, samt hur man ska agera vid en olycka, spill eller läckage. Deltagarna får också förståelse för vad brandfarliga varor är och hur de kan orsaka brand eller reagera vid brand.

5. Utveckling av Brandsskyddssamordnarrollen
Ger deltagarna djupare förståelse för sin roll och sin egen utvecklingsplan.

 

BRANDSKYDDSSAMORDNARUTBILDNING

Form: Fysisk utbildning
Målgrupp: Brandskyddsorganisationen
Tidsåtgång: 50 timmar (uppdelat på 20 tim schemalagd tid och 30 tim eget arbete)

1. Brandsskyddssamordnarrollen
Ger deltagarna förståelse för brandrisker och konsekvenser av brand i sjukhusmiljö, samt ger en förståelse för brandskyddsledarnas roll och hur man kan bidra till att förebygga och begränsa brand.

2. Byggnadstekniskt brandskydd
Ger deltagarna förståelse för kraven på byggnadstekniskt brandskydd utifrån verksamhetens perspektiv. Fokus läggs främst på de delar av brandskyddet som verksamheten kommer i kontakt med, och som de behöver känna till för att hålla sig själva och lokalerna säkra.

3. Systematiskt brandskyddsarbete
Ger deltagarna förståelse för vikten att förebygga att brand uppstår och hur detta ska göras inom regionen, samt kraven på att utarbeta och öva in rutiner för agerande vid en brandsituation.

4. Brandfarlig vara
Ger deltagarna förståelse för vikten av att hantera brandfarliga varor på rätt sätt, hur man konkret kan gå till väga för att hantera dem säkert inom regionen, samt hur man ska agera vid en olycka, spill eller läckage. Deltagarna får också förståelse för vad brandfarliga varor är och hur de kan orsaka brand eller reagera vid brand.

5. Utveckling av Brandsskyddssamordnarrollen
Ger deltagarna djupare förståelse för sin roll och sin egen utvecklingsplan.

BRANDSKYDDSSAMORDNARUTBILDNING

Form: Fysisk utbildning
Målgrupp: Brandskyddsorganisationen
Tidsåtgång: 50 timmar (uppdelat på 20 tim schemalagd tid och 30 tim eget arbete)

Brandskyddsamordnarutbildning är ett utbildningsprogram som är utvecklat tillsammans med vården för att säkerställa rätt kompetens och skapa handlingskraft i brandskyddsorganisationen.

”Utbildningen har inneburit ett stort lyft för verksamheten, både i form av kompetens och självförtroende hos de som samordnar brandskyddet i verksamheten”

Helen Wennebäck, säkerhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Brandskyddsamordnarutbildning är ett utbildningsprogram som är utvecklat tillsammans med vården för att säkerställa rätt kompetens och skapa handlingskraft i brandskyddsorganisationen.

”Utbildningen har inneburit ett stort lyft för verksamheten, både i form av kompetens och självförtroende hos de som samordnar brandskyddet i verksamheten”

Helen Wennebäck, säkerhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhus.