[2021-03-26]

Problemet med generella brandutbildningar är att de omöjligen kan fånga in alla aspekter som kan påverka utgången när en brand väl inträffar på arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har i samarbete med regionerna Norrbotten, Halland och Skåne, tagit fram en produkt som ska göra denna kunskapsförmedling så effektiv som möjligt.

Ju mer medarbetarna kan om nödlägesrutinerna och brandskyddet i lokalerna, desto bättre kan de agera vid en brand. För många regioner är detta en akilleshäl i brandskyddsarbetet. Ansvaret för att förmedla brandkunskap på arbetsplatsen ligger på chefen eller ett brandskyddsombud. Med ett skriftligt handledarmaterial som är anpassat för ett eller flera arbetsplatsträffar, kan de nu få den stöttning de behöver för att ta fram rätt faktaunderlag och förmedla informationen vidare till medarbetarna. Genomgången tar ca en timme.

Magnus Åkesson, säkerhetsstrateg på Region Skåne:
– Handledarmaterialet fyller en stor lucka i vårt systematiska brandskyddsarbete och kommer att hjälpa till att hålla det levande. Den sätter en hög lägstanivå och den kommer att bli ett bra stöd för brandskyddsombuden att sprida kunskap, både för de mer rutinerade och de som är nya i rollen.

Pedagogiska tips
Handledningen tar upp åtta delområden inom brandskyddet:

  • förebygga brand
  • brandskyddsorganisation
  • brandlarmsystem
  • inbyggt brandskydd
  • släckutrustning
  • utrymningsrutiner
  • särskilda risker
  • agera vid brand.

Handledningen ställer frågor – svaren som kursledaren tar fram i sina förberedelser ger en bild av vad medarbetarna behöver kunna. Exempel:
– Vilken typ av brandlarm finns på arbetsplatsen?
– Vad säger den lokala åtgärdsplanen för brand om utrymningsrutinerna?
– Hur ser brandcellsuppdelningen ut på arbetsplatsen och i angränsande lokaler?

Handledningsmaterialet vänder sig till svenska regioner och är ett komplement till tjänsten Säker Vårdmiljö – Brand. Det skriftliga handledningsmaterialet kan även beställas separat.

Beställ handledarmaterialet här.