[2023-02-08]

Anna Larsson arbetar som säkerhetssamordnare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro Län med ansvar för områdena nära vård, psykiatri och habilitering. Anna är också med i programgruppen för Kunskapsnätverket Hot och våld som under våren kommer att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige.  

Hot och våld får mycket uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen och är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner.  

Vilken fråga inom området hot och våld engagerar dig mest just nu?  

– I min roll som säkerhetssamordnare arbetar jag mycket med utbildning i att förebygga hot och våld på arbetsplatserna. Genom riktade utbildningsinsatser kan vi öka risk- och säkerhetsmedvetenheten.  

– Det är också viktigt med en öppen kommunikation i organisationen och att det är en naturlig del att prata om hot och våld i arbetet. Utbildning och att prata om hot och våld ger medarbetarna en mental förberedelse och en känsla av trygghet och kontroll.  

– Jag arbetar även mycket med den fysiska arbetsmiljön och säkerhetsåtgärder i verksamheterna. 

 

Trenden i samhället pekar uppåt – vad ser ni för trender inom er region? 

– Ett förändrat samhällsklimat med ett hårdare tonläge är en tydlig trend. De problem som finns i samhället påverkar regionens verksamheter. Hot och våld i arbetsmiljön är ett växande problem och det är viktigt att arbeta förebyggande för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Det finns alltid utmaningar inom en verksamhet med hög arbetsbelastning och tidspress. Därför är det är viktigt att även se det större perspektivet som kan handla om bemanning, väntetider och fysisk arbetsmiljö. 

– Det finns risker att hot och våld på arbetsplatsen försämrar trivsel, ekonomi och vårdkvalitet, och det kan i sin tur kan leda till ökade sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera till vissa verksamheter. 

– Men en positiv trend inom regionen är en ökad medvetenhet inom området och att det måste hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildning inom området är prioriterat. Att förebygga hot och våld är en viktig arbetsmiljöfråga men även en patientsäkerhetsfråga.  

– Regionen har en god samverkan med andra blåljusaktörer för att förebygga hot och våld men även att hantera och förbereda sig för situationer där det finns risk för hot och våld.  

 

Vilka verksamhetsområden inom din region är mest drabbade av hot och våldssituationer i dag? 

– Hot och våld förekommer främst inom psykiatrin, akutsjukvård och ambulanssjukvård men även inom exempelvis demenssjukvård, IVA-vård och primärvård. Det förekommer framför allt vid förmedlandet av ett negativt besked eller beslut. Det kan även finnas organisatoriska orsaker, t.ex. långa väntetider som leder till frustration eller anhöriga som agerar hotfullt eller våldsamt utifrån frustration. Hot framförs också via telefon, sms, e-post och sociala medier. 

 

Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hotfull eller våldsam situation? 

– Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för allt arbetsmiljöarbete och att skapa trygga arbetsplatser. Det handlar mycket om att arbeta förebyggande och att minimera risker. Instruktioner och rutiner ska alltid vara aktuella och kända. 

– Som medarbetare behöver man få kunskap och kompetens inom området hot och våld. Man har ett ansvar att påtala risker och brister. Ett bra säkerhetsklimat skapar en stabilitet och innebär en trygghet i att förhålla sig och agera i en situation. Bemötande och kommunikation är viktiga områden. Genom att vara medveten om sin egen roll i konfliktsituationer har man en större chans att undvika att situationen eskalerar.  

 

Om vi tittar framåt, vilken tror du är regionens största utmaning i frågan? 

– Att följa samhällsutvecklingen och se över riskerna och det förebyggande arbetet regelbundet eftersom omvärlden, arbetsplatserna, och själva arbetet också förändras över tid. Regionen måste prioritera det förebyggande arbetet men även arbetet med riskreducerande åtgärder och att alla verksamheter har en beredskap när något inträffar.  

– Genom att ta lärdom av tidigare incidenter kan vi förhoppningsvis förebygga och förhindra framtida situationer. Incidentrapporteringarna är ett bra system för att få en överblick över vad medarbetarna utsätts för i arbetet och vilka som är mest utsatta men vi behöver arbeta med det mörkertal som vi tror finns när det gäller situationer och rapportering av hot och våld. Vi riktar ofta insatser till de mest allvarliga händelserna men det är även viktigt att anmäla och kartlägga även mindre händelser för att skapa en överblick av vad som händer inom regionens verksamheter. 

– Att fortsätta skapa dialog kring händelser, öka riskmedvetenheten och höja kompetensen är centralt. Alla medarbetare ska veta vad de ska göra när något händer.  

———————————————————————————————————————————————————-

Kunskapsnätverket Hot och våld kommer under våren att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.  

Medlemskapet är gratis och som medlem blir du inbjuden till våra seminarier! 

Anmäl dig här