[2023-04-11]

Filip Ahl arbetar som säkerhetsansvarig för psykiatrin Nyköping och Katrineholm (Region Sörmland) och med i programgruppen för Kunskapsnätverket Hot och våld som under våren arrangerar fyra seminarier med olika fokus på hot- och våldsproblematiken inom Vårdsverige.     

Hot och våld får mycket uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen och är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner.  

Vilken fråga inom området hot och våld engagerar dig mest just nu?  

– För mig handlar det mest om det förebyggande arbetet, att öka tryggheten och medvetandegraden hos personalen. Jag tycker det är viktigt att det pratas om mental förberedelse och att ha ett högt säkerhetstänk.

– Inom Psykiatriska Kliniken (NLN – KSK) inför vi ett beprövat koncept som heter RESIMA  – Resurser i möte med aggression. Detta bygger på ett lågaffektivt bemötande och att man inte ska påföra patienten någon smärta vid agerande utan bygga vårdrelationer. Även för att skapa en enhetlighet i agerandet för personalen gentemot patient.

Trenden i samhället pekar uppåt – vad ser ni för trender inom er region? 

– Att det helt klart ökar och det kommer från fler och fler patienter. Men det har även har börjat gå över till den somatiska sidan mer och mer så det blir tyvärr utbrett inom hela sjukvården.

Vilka verksamhetsområden inom din region är mest drabbade av hot och våldssituationer i dag? 

Det är slutenvården och då främst psykiatriska intensivvårdsavdelningen.

Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hotfull eller våldsam situation? 

– Kraven som skall ställas på anställda är att det ska finnas en medvetenhet, kunskap om vilket lagstiftning som finns för att kunna försvara sig samt förmågan att agera för att kunna hjälpa. Jag tänker främst på nödvärn och nöd.

– Det skall även ställas krav på att dokumentera och skriva avvikelser så att ansvariga får en bra bild över arbetsmiljön. Detta för att chefer ska kunna vidta åtgärder samt framföra den rådande bilden till styrande politiker.

Om vi tittar framåt, vilken tror du är regionens största utmaning i frågan? 

– Det finns ett behov och en stor vilja att utbilda sig hos personalen för att möta upp framtiden, dock så tror jag att regionernas största utmaning är att få loss personal till utbildningar då vi lider av en stor utbildningsskuld som en pandemieffekt.

———————————————————————————————————————————————————-

Kunskapsnätverket Hot och våld kommer under våren att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.  

Medlemskapet är gratis och som medlem blir du inbjuden till våra seminarier! 

Anmäl dig här