[2023-03-22]

Jenny Hansson arbetar på Säkerhetsenheten inom Region Kronoberg. Jenny är också med i programgruppen för Kunskapsnätverket Hot och våld som under våren arrangerar fyra seminarier med olika fokus på hot- och våldproblematiken inom Vårdsverige.   

Hot och våld får mycket uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen och är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner.  

Vilken fråga inom området hot och våld engagerar dig mest just nu?  

Utbildning. Att öka säkerhetsmedvetenheten och därmed få en god säkerhetskultur. Utbildning stärker den enskilde och ökar därmed säkerheten men framför allt tryggheten. 

 

Trenden i samhället pekar uppåt – vad ser ni för trender inom er region? 

– Språkbruket har ändrats och blivit mer hotfullt. Personal som sitter i telefonväxlar eller liknande samt receptioner upplever att det är hotfullt och att man blir hotad. Både hos patienter och anhöriga som ”ställer krav” och där situationen sedan snabbt eskalerar. Det hotas och ställs krav utifrån att det uppfattas som rättigheter att träffa specifik t ex en läkare eller få ett specifikt läkemedel utskrivet. Detta var särskilt märkbart under pandemin men har fortsatt även efter. 

 

Vilka verksamhetsområden inom din region är mest drabbade av hot och våldssituationer i dag? 

Vårdcentraler (främst via TeleQ), personal vid växel och i receptioner, där det blir ”flaskhalseffekter”. Akutmottagningarna är också en verksamhet som är hårt drabbad. 

 

Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hotfull eller våldsam situation? 

Få in det förebyggande arbetet, genom utbildningar samt information. Och att man tar till sig den givna informationen om hur man ska tänka kring säkerhet. Öka medvetenheten till att reagera och agera för att minimera risken för ökad hot- och våldssituation. Många gånger finns det rutiner men det kanske är förståelsen för dem i ett säkerhetsperspektiv saknas. 

 

Om vi tittar framåt, vilken tror du är regionens största utmaning i frågan? 

Att anta en nationell struktur i frågan. Alla har samma problematik men var och en ”uppfinner hjulet” vilket varken är tidseffektivt eller ekonomiskt effektivt. Dessutom är förebyggande arbete svårt att motivera många gånger då det inte är mätbart. Men med kunskap och information finns stor vinning i just det proaktiva. 

———————————————————————————————————————————————————-

Kunskapsnätverket Hot och våld kommer under våren att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.  

Medlemskapet är gratis och som medlem blir du inbjuden till våra seminarier! 

Anmäl dig här