[2023-03-07]

Joakim Strand arbetar som säkerhetssamordnare inom Region Sörmland. Joakim är också med i programgruppen för Kunskapsnätverket Hot och våld som under våren arrangerar fyra seminarier med olika fokus på hot- och våldproblematiken inom Vårdsverige.   

Hot och våld får mycket uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen och är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner.  

Vilken fråga inom området hot och våld engagerar dig mest just nu?  

– Något som vi ser en ökning av är andelen patienter i somatisk vård som lider av psykisk ohälsa och som hamnar mellan ”stolarna”, alltså mellan somatik och psykiatri. Detta har ökat sista året. Detta skapar problem inom den somatiska vården då man inte alltid är klädd för att hantera dessa patienter samt att de tar stora resurser.  

Sen arbetar vi med en arbetsgrupp i Region Sörmland med fokus på en annan patientgrupp som vi ser ökat och som vi bedömer kommer öka mera framöver är äldre personer med akut konfusion (förvirring) som leder till kraftigt utåtagerande. Även denna patientgrupp hamnar mellan ”stolarna” så därav arbetar vi aktivt med denna fråga för att hitta gemensamma lösningar. 

 

Trenden i samhället pekar uppåt – vad ser ni för trender inom er region? 

Till att börja känner jag att man måste landa i vad vi pratar om, det som vi ser är ökning av dåligt bemötande mot personal i vården. Konkreta hot och våldssituationer ligger ganska lika över tid men andelen patienter och anhöriga som är otrevliga och har ett dåligt bemötande mot personal ser vi ökar, man drar sig inte för att ställa krav och man accepterar inte personalens beslut. Allmänt skulle jag säga att tonen mot vårdpersonalen har blivit hårdare ”jag vet mina rättigheter och du ska inte säga vad jag ska göra” har blivit vanligare kommentarer.  

 

Vilka verksamhetsområden inom din region är mest drabbade av hot och våldssituationer i dag? 

Med utgångspunkt i det jag nämnde tidigare skulle jag säga att alla våra verksamheter drabbas på olika sätt. När det gäller dåligt bemötande sker det överallt men om vi tittar på de två patientgrupper som jag nämner tidigare är det våra akutmottagningar som blir första ledet men även resten av den somatiska slutenvården samt inom psykiatrin ser vi detta.

– Vi ser även att våra verksamheter som arbetar utanför sjukhusen blir drabbade med tanke på det som sker i samhället med ökad oro i visa områden relaterat till exempelvis gängkonflikter. Enkelt sammanfattat skulle jag säga att vi har bekymmer i princip alla verksamheter men att det ser olika ut utifrån verksamhetens karaktär.   

 

Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hotfull eller våldsam situation? 

– Spontant skulle jag vilja svara att en medarbetare i vården inte ska behöva tänka på detta men med tanke på verkligheten är mitt svar.  

– Att känna till hur vi i vår verksamhet arbetar med personsäkerhet och hur olika tekniska lösningar (bråklarm, låsning av dörrar, larmnummer) fungerar hos oss. 

– Att rapportera när det händer saker men också när det är nära att hända. Det är vårt absolut bästa verktyg för att få en bild av hur det ser ut men tyvärr ser vi en underrapportering av dessa händelser.  

– Att känna till hur jag som medarbetare bäst agerar vid mötet med en upprörd, arg eller förbannad person för att minska risken för en upptrappning samt att jag som medarbetare aktivt tänker säkerhet i mitt arbete för att minska riskerna.   

 

Om vi tittar framåt, vilken tror du är regionens största utmaning i frågan? 

– Då hälso- och sjukvården är en öppen verksamhet, vilket jag tycker att vi ska fortsätta vara, är vår största utmaning hur vi gör det och samtidigt får till säkra lokaler. Vi arbetar väldigt mycket med olika uppdelningar av lokalerna, allmän-, mottagnings- och personaldel men att få till det byggnadstekniskt ser jag som en utmaning.  

– Jag ser även en utmaning i att allmänt öka personalens säkerhetsmedvetenhet för i slutänden är det den enskildes riskbedömning som förhindrar att händelser uppstår, larm och tekniska lösningar är en hjälp men det kommer inte förhindra situationen.  

– Sen tror jag tyvärr att personer med psykisk ohälsa kommer att öka vilket kommer att ställa andra krav per personalen i den somatiska vården.  

Jag skulle också vilja lyfta att det är lätt att se allt detta som dystert men jag skulle även vilja lyfta det positiva i att frågorna lyfts upp och synliggörs samt att vi tillsamman i vårdsverige kan göra väldigt mycket.  

———————————————————————————————————————————————————-

Kunskapsnätverket Hot och våld kommer under våren att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.  

Medlemskapet är gratis och som medlem blir du inbjuden till våra seminarier! 

Anmäl dig här