[2023-04-18]

Vittnesmålen från Vårdsverige är samstämmiga: allmänhetens respekt för den vita rocken är borta. Tonläget upplevs som råare. Många medarbetare som drabbats av hot, våld och trakasserier lider i tysthet i ett stort, orapporterat mörkertal. Samtidigt kämpar regionernas säkerhetsavdelningar för att hitta fungerande lösningar. Fyra regioner (Skåne, Norrbotten, Sörmland och Örebro) har därför arbetat tillsammans för att gemensamt flytta fram positionerna.  

Både patienter och anhöriga befinner sig ofta i ett mentalt krisläge redan när de kommer till vården. Om personen i den sinnesstämningen upplever att deras behov inte blir tillgodosett, kan steget till att det ”rinner över” vara mycket kort. Måltavlan för aggressionen, den vårdanställde, har sällan fått den utbildning som behövs för att hantera en eskalerandesituation.  

Gruppen med säkerhetsansvariga började 2019 samtala och byta erfarenheter inom området. När arbetet inleddes kämpade varje region på egen hand för att hantera dessa frågor. Men genom att samlas och tillsammans ta fram riktlinjer utifrån verksamheten och den verklighet som man befinner sig i kunde man skapa en trygghet och en grund att arbeta vidare från. Det är ett grundligt arbete som gjorts av gruppen och resultatet är det närmaste en praxis man kan komma inom området. 

– I grunden handlar det om att dela erfarenheter och hitta ett gemensamt synsätt i stället för att varje region ska utveckla egna lösningar på samma problem, säger Patrik Hammar, Produktägare för Säker Vårdmiljö. 

Samarbetet har nu resulterat i en kravspecifikation för Grundläggande kompetens Hot och våld kring vad den enskilde medarbetaren behöver kunna för att förebygga och hantera hot- och våldssituationer. Kravspecifikationen finns nu tillgänglig för alla och du kan ta del av den här

 

https://sakervardmiljo.se/utveckling-hot-och-vald/