[2024-05-02]

Vid en brand på en vårdenhet är medarbetaren den första insatsstyrkan. Ett resolut agerande är i det läget helt avgörande. För att säkerställa att personalen har rätt förutsättningar och kunskaper för att vid behov agera handgripligt har Region Sörmland tagit ett helhetsgrepp kring brandskyddsarbetet, bland annat i form av ett innovativt nytt chefsverktyg.   

– Jag tror det är få regioner som har den kollen som vi har. Vi vet hur stor kunskapen är om brandskyddet på varje avdelning och var vi behöver stötta, säger Annica Hagberg, säkerhetshandläggare vid Region Sörmland. 

För att ge rätt förutsättningar att kunna agera vid en brand och ta bort den osäkerhet som kan finnas lägger Region Sörmlands säkerhetsavdelning stor vikt vid att öka medvetenheten ute hos personalen. Tillsammans med Peritum Säker Vårdmiljö har de därför tagit fram verktyget Insikter som hjälper cheferna att axla sitt brandskyddsansvar. 

– För att vi ska ha ett fungerade brandskydd måste verksamheten veta vad det innebär för dem och cheferna måste känna sig trygga i sitt ansvarsområde, säger Annica Hagberg. 

Insikter bygger på fyra genomarbetade filmer med tillhörande frågor och diskussionsunderlag.  

– Detta är ett sätt för oss att ta tempen på verksamheten och fånga upp eventuella frågor. Utifrån svaren kan vi sedan följa upp just där behovet finns. 

Insikterna är framtagna för att användas under personalens arbetsplatsträffar och gör det enkelt för cheferna att ta sitt ansvar i brandskyddsfrågorna samtidigt som det bidrar till att säkerhetsavdelningen kan lägga extra fokus just där de behövs som mest.  

Insikter Brand är uppdelade på fyra delar där den första delen tar upp chefens och medarbetarens ansvar att förebygga att brand uppstår och hur man agerar vid en brandsituation. Den andra delen ger förståelse för riskerna i verksamheten och vilka konsekvenser dessa kan få och den tredje tar upp hur man ska agera vid en brand. Den avslutande delen handlar om lokalens inbyggda brandskydd och om vilka resurser och utbildningar som finns tillgängliga för personalen. 

– Med de diskussioner som uppstår efter filmerna så ökar kunskapen hos samtliga medarbetare, oavsett hur trygga de känner sig i de här frågorna sedan tidigare, säger Annica Hagberg.