[2024-05-14]

Hot och våld riktat mot vårdpersonal blir allt vanligare på landets sjukhus. Utöver att det skapar en otrygg arbetsmiljö för de anställda äventyrar det även vårdkvaliteten för patienterna. Trots det är det fortfarande en stor andel av vårdpersonalen som aldrig fått vare sig utbildning om hur de ska hantera våldsamma och hotfulla situationer eller ordentlig genomgång av säkerhetsrutiner.

Även i Norrbotten och i Sörmland har man stått inför samma utmaningar som många andra regioner upplever just nu. Det saknades gemensamma mål och helhetsgrepp kring frågorna och det förebyggande säkerhetsarbetet i just dessa frågor saknade riktning.

– Vi på säkerhetsenheten gjorde vår del medan HR och Företagshälsan gjorde sin, men för att skapa en säker arbetsmiljö måste alla aspekter samverka. Från lokalernas utformning och möjligheten att larma till tydliga rutiner som också följs av personalen. Den samsynen fanns inte riktigt, säger Niklas Larsson, säkerhetsstrateg vid Region Norrbotten.

För att kvalitetssäkra informationen och ta ett tydligare grepp om frågan lanserade Region Norrbotten i oktober i fjol Säker vårdmiljös hot och våld-koncept för sina anställda. Samma väg har sedan tidigare även Region Sörmland gått då de var först ut i landet med Säkerhet som tjänst Hot och våld.

– Det finns ett stort behov av detta och jag tror folk börjar förstå att vi måste börja tänka på ett annat sätt mot vad vi gjort tidigare. Jag ser inte detta som en utbildning i första hand utan snarare som en ögonöppnare för personalen.

Det grundläggande utbildningskonceptet från Peritum Säker vårdmiljö är framtaget och utvecklat tillsammans med regionerna för att medvetandegöra och bygga kunskap om hot och våld, tydliggöra vad som ingår i begreppet och visa var gränsen går för vad som är acceptabelt och inte. I Sörmland är grundutbildningen inom hot och våld i dag obligatorisk för samtliga vårdanställda.

– Idag är det stort fokus på besparingar inom vården och jag har svårt att se något som är mer effektivt än detta. Om man säger att man måste nå ut med information om personsäkerhet inom vården och samtliga ska ha en viss grundkunskap, då kan man antingen sätta in jättemånga konsulter, anställda mycket mer personal eller använda det här konceptet. Det funkar ute i verksamheten och det underlättar för personalen, säger Lars-Gunnar Svensson, säkerhetschef, Region Sörmland.

Inom kort kommer den bli obligatorisk även i Norrbotten.

– Mitt mål är att hot och våld-utbildningen ska fungera precis som den grundläggande brandutbildningen, där steg två är en släckövning. Här skulle steg två kunna vara en bemötandeövning för den personal som jobbar inom särskilt utsatta avdelningar, säger Niklas Larsson.