[2023-06-01]

2021 vann Säker Vårdmiljö Västra Götalandsregionens upphandling om brandskyddsutbildning. Upphandlingen omfattar släckövningar, brandövningar och systematiskt brandskyddsarbete för regionens 55 000 anställda. Målsättningen är att 26 000 ska utbildas årligen. Under 2022 utbildades 30 880 medarbetare i det nya brandskyddskonceptet.

– Jag upplever att genomslaget för utbildningar inom brandsäkerhetsområdet har varit stort. Genom de beslut som fattats finns det nu en tydlighet i vilka kunskaper som medarbetarna ska ha och viljan att se till att så också blir återspeglas i antalet genomförda utbildningar, säger Robin Karlsson, Brandingenjör på Västra Götalandsregionen.

Betygen i utvärderingarna är höga och ger 9.1 i snitt på en tiogradig skala.

Ännu högre betyg (9,7) får praktisk släckövning. Mer än 13 000 medarbetare genomgått denna del av utbildningskonceptet sedan införandet 2021.

– Att alla anställda tränar sig i att identifiera, minimera och avhjälpa brandrisker och brister i brandskyddet är bland det viktigaste vi kan göra för att förbättra brandsäkerheten i Västra Götalandsregionen. På så vis kommer vi tillsammans närmare målsättningen att inga brandhändelser ska uppstå där regionen bedriver verksamhet. Att också öva på att agera i händelse av brand innebär att en brand förhoppningsvis aldrig kommer sprida sig från startföremålet eller startutrymmet eftersom personalen är bekväma med att använda handbrandsläckare, inomhusbrandposter och brandfiltar samt vet att det är viktigt att stänga dörren till det rum där det brinner, fortsätter Robin Karlsson.

– Nästa steg på resan blir att få en större enhetlighet i det systematiska brandskyddsarbetet i regionen. Genom att likrikta, tydliggöra och därefter utbilda om rutiner, kontroller och annat hoppas vi höja kvaliteten och brandsäkerheten i Västra Götalandsregions samlade verksamhet.