Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner. Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige har saknat en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Regionens medarbetare behöver kunskap för att förstå och kunna agera i en hot- och våldssituation. Dessutom behöver man förebygga på arbetsplatsen för att minska risken att en situation uppstår.

En stor utmaning är det bristande ansvaret. Chefer vet vilket ansvar de har men inte alltid hur de ska ta det ansvaret för att leva upp till kraven och det finns brister i hur man leder arbetet för att motverka hot och våld.

Nästa utmaning är den bristande förmågan bland verksamhetens medarbetare. Kompetensen och förmågan är ojämn och det saknas en gemensam grundläggande förmåga att hantera hot- och våldsituationer.

Slutligen har vi den falska tryggheten. Det råder en okunskap om betydelsen av den egna insatsen, en övertro på att system och omgivning ska ta ett större ansvar än de gör.

Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället – så även i våra regioner. Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige har saknat en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Regionens medarbetare behöver kunskap för att förstå och kunna agera i en hot- och våldssituation. Dessutom behöver man förebygga på arbetsplatsen för att minska risken att en situation uppstår.

En stor utmaning är det bristande ansvaret. Chefer vet vilket ansvar de har men inte alltid hur de ska ta det ansvaret för att leva upp till kraven och det finns brister i hur man leder arbetet för att motverka hot och våld.

Nästa utmaning är den bristande förmågan bland verksamhetens medarbetare. Kompetensen och förmågan är ojämn och det saknas en gemensam grundläggande förmåga att hantera hot- och våldsituationer.

Slutligen har vi den falska tryggheten. Det råder en okunskap om betydelsen av den egna insatsen, en övertro på att system och omgivning ska ta ett större ansvar än de gör.

SÄKERHETSOMRÅDE HOT OCH VÅLD

Konceptet är framtaget och utvecklas tillsammans med regionerna för att hjälpa regionerna att leva upp till lagens krav: Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Grundläggande utbildning Hot och våld är den första grundläggande delen i konceptet och syftar till att alla medarbetare ska få kunskap om:

  • Problembilden kring hot och våld, vad som är hot och våld och vilka rättigheter du har i din yrkesroll.
  • Hur man bäst trappar ner en spänd situation för att undvika fysiskt och psykiskt våld, för att skydda människor, lokaler och förmågan att bedriva verksamhet
  • Hur man genom det förebyggande arbetet kan minska risken för att hot och våld-situationer uppstår på arbetsplatsen.

Framtida delar i konceptet är i dagsläget preliminära och kommuniceras vidare i våra kanaler.

SÄKERHETSOMRÅDE HOT OCH VÅLD

Konceptet är framtaget och utvecklas tillsammans med regionerna för att hjälpa regionerna att leva upp till lagens krav: Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Grundläggande utbildning Hot och våld är den första grundläggande delen i konceptet och syftar till att alla medarbetare ska få kunskap om:

  • Problembilden kring hot och våld, vad som är hot och våld och vilka rättigheter du har i din yrkesroll.
  • Hur man bäst trappar ner en spänd situation för att undvika fysiskt och psykiskt våld, för att skydda människor, lokaler och förmågan att bedriva verksamhet
  • Hur man genom det förebyggande arbetet kan minska risken för att hot och våld-situationer uppstår på arbetsplatsen.

Framtida delar i konceptet är i dagsläget preliminära och kommuniceras vidare i våra kanaler.

KOMPETENS – ALLA MEDARBETARE

KOMPETENS – ALLA MEDARBETARE

ÖVNING

ÖVNING PÅ ARBETSPLATSEN

Öva lokala rutiner för att hantera hot & våld på arbetsplatsen samt för de arbetsplatser där det är aktuellt öva rutiner för PDV.

ÖVNING

ÖVNING PÅ ARBETSPLATSEN

Öva lokala rutiner för att hantera hot & våld på arbetsplatsen samt för de arbetsplatser där det är aktuellt öva rutiner för PDV.

PRAKTIK

NEDTRAPPNINGSTEKNIK

Öka den egna förmågan att lugna ner en spänd situation och hantera möten med människor som har ett förhöjt känslotillstånd.

PRAKTIK

NEDTRAPPNINGSTEKNIK

Öka den egna förmågan att lugna ner en spänd situation och hantera möten med människor som har ett förhöjt känslotillstånd.

GRUND

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING HOT & VÅLD

Öka medvetenheten och kunskapen om hot & våld, vad vi som individer kan göra för att förebygga att hot & våld uppstår och öka förmågan att agera i en spänd eller hotfull situation.

GRUND

GRUNDLÄGGANDE HOT & VÅLD-UTBILDNING

Öka medvetenheten och kunskapen om hot & våld, vad vi som individer kan göra för att förebygga att hot & våld uppstår och öka förmågan att agera i en spänd eller hotfull situation.

KOMPETENS – CHEFER OCH OMBUD

KOMPETENS – CHEFER OCH BRANDSKYDDSOMBUD

SAM

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE – HOT & VÅLD

Ge förmåga att identifiera risker och säkerställa rutiner för den egna arbetsplatsen.

SAM

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE – HOT & VÅLD

Ge förmåga att identifiera risker och säkerställa rutiner för den egna arbetsplatsen.