En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: nyttjanderättsinnehavaren ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och ha rätt förutsättningar.

En stor utmaning är det bristande ansvaret. Chefer vet vilket ansvar de har men inte alltid hur de ska ta det ansvaret för att leva upp till kraven, och det händer att brandskyddsombud rekryteras som en måste-åtgärd.

Nästa utmaning är den bristande förmågan bland verksamhetens medarbetare. Engagemanget och kompetensen är ojämn och det är inte tillräckligt många som genomför en grundläggande brandskyddsutbildning.

Slutligen har vi den falska tryggheten. Det råder en okunskap om betydelsen av den egna insatsen, en övertro på att system och omgivning ska ta ett större ansvar än de gör.

En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: nyttjanderättsinnehavaren ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och ha rätt förutsättningar.

En stor utmaning är det bristande ansvaret. Chefer vet vilket ansvar de har men inte alltid hur de ska ta det ansvaret för att leva upp till kraven, och det händer att brandskyddsombud rekryteras som en måste-åtgärd.

Nästa utmaning är den bristande förmågan bland verksamhetens medarbetare. Engagemanget och kompetensen är ojämn och det är inte tillräckligt många som genomför en grundläggande brandskyddsutbildning.

Slutligen har vi den falska tryggheten. Det råder en okunskap om betydelsen av den egna insatsen, en övertro på att system och omgivning ska ta ett större ansvar än de gör.

SÄKERHETSOMRÅDE BRAND

Konceptet är framtaget för att hjälpa regionerna att leva upp till lagens krav: Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det syftar till att skapa trygghet genom tillit till egen och andras förmåga genom att alla medarbetare ges grundläggande kunskap om hur man:

  • Släcker en begränsad brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva vård/verksamhet.
  • Bedömer när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt på sin arbetsplats.
  • Förebygger fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade.

SÄKERHETSOMRÅDE BRAND

Konceptet är framtaget för att hjälpa regionerna att leva upp till lagens krav: Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det syftar till att skapa trygghet genom tillit till egen och andras förmåga genom att alla medarbetare ges grundläggande kunskap om hur man:

  • Släcker en begränsad brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva vård/verksamhet.
  • Bedömer när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt på sin arbetsplats.
  • Förebygger fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade.

KOMPETENS – ALLA MEDARBETARE

KOMPETENS – ALLA MEDARBETARE

ÖVNING

GRUNDLÄGGANDE BRANDÖVNING

Praktiskt öva verksamhetens lokala rutiner för att medarbetarna ska att agera snabbt och korrekt vid en oönskad brandhändelse på den egna arbetsplatsen.

ARBETSPLATSGENOMGÅNG

Att ge medarbetarna en helhetsbild över vad de behöver känna till på den egna arbetsplatsen.

ÖVNING

GRUNDLÄGGANDE BRANDÖVNING

Praktiskt öva verksamhetens lokala rutiner för att medarbetarna ska att agera snabbt och korrekt vid en oönskad brandhändelse på den egna arbetsplatsen.

ARBETSPLATSGENOMGÅNG

Att ge medarbetarna en helhetsbild över vad de behöver känna till på den egna arbetsplatsen.

PRAKTIK

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Praktiskt släcka en brand för att bli trygg med att använda en handbrandsläckare och brandfilt, samt få insikt att man kan släcka en större brand än man tror.

PRAKTIK

PRAKTISK SLÄCKÖVNING

Praktiskt släcka en brand för att bli trygg med att använda en handbrandsläckare och brandfilt, samt få insikt att man kan släcka en större brand än man tror.

GRUND

GRUNDLÄGGANDE BRANDFARLIG VARA

Öka medvetenheten och kunskapen om brandfarlig vara och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Öka medvetenheten och kunskapen om brand och brandskydd och hur vi som individer kan bidra till att arbetsmiljön förblir brandsäker och trygg.

GRUND

GRUNDLÄGGANDE BRANDFARLIG VARA

Öka medvetenheten och kunskapen om brandfarlig vara och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

Öka medvetenheten och kunskapen om brand och brandskydd och hur vi som individer kan bidra till att arbetsmiljön förblir brandsäker och trygg.

KOMPETENS – FÖR CHEFER OCH BRANDSKYDDSOMBUD

KOMPETENS – FÖR CHEFER OCH BRANDSKYDDSOMBUD

SBA

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Öka förmågan hos dem som leder brandskyddsarbetet på arbetsplatsen att identifiera risker och utforma rutiner för den egna arbetsplatsen.

SBA

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Öka förmågan hos dem som leder brandskyddsarbetet på arbetsplatsen att identifiera risker och utforma rutiner för den egna arbetsplatsen.

KOMPETENS – FÖR BRANDSKYDDSSAMORDNARE

KOMPETENS – FÖR BRANDSKYDDSSAMORDNARE

SAMORDNING

BRANDSKYDDSSAMORDNARUTBILDNING

Öka handlingskraften och säkerställ hög kompetens i brandskyddsorganisationen.

SAMORDNING

BRANDSKYDDSSAMORDNAR-UTBILDNING

Öka handlingskraften och säkerställ hög kompetens i brandskyddsorganisationen.

ETT LYFT FÖR BRANDSÄKERHETEN

Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Ett uttalat syfte var att avlasta de egna säkerhetsexperterna från rutinmässig administration.

ETT LYFT FÖR BRANDSÄKERHETEN

Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Ett uttalat syfte var att avlasta de egna säkerhetsexperterna från rutinmässig administration.